ضد پوسیدگی باله و دم خیلی قوی

ضد پوسیدگی باله و دم

محضولی جهت درمان پوسیدگی ها

خیلی قوی

30,000 ریال بدون مالیات.

15,000 ریال بدون مالیات.

100 قلم

محلول
ایران
تا 100 لیتر
  • ضد پوسیدگی باله و دم خیلی قوی

    نحوه استفاده

    5 - 9 قطره در یک لیتر